On the launch of the updated service “Unified automated information system for the technical inspection of vehicles”

On the launch of the updated service “Unified automated information system for the technical inspection of vehicles”

Государственное предприятие «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики запустило обновленный сервис «Единая автоматизированная информационная система технического осмотра автотранспортных средств» (далее-система) http://to.trade.kg.
С помощью сервиса системы путем ввода государственного номера транспортного средства заинтересованные лица смогут получить информацию о наличии технического осмотра транспортного средства и срок его действия.
Система обеспечивает сбор, хранение и использование информации о техническом осмотре транспортных средств. Система подключена во всех аккредитованных Диагностических центрах по всей республике, которые в режиме онлайн обеспечивают внесение соответствующих данных о транспортных средствах, прошедших технический осмотр.
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике» от 20 апреля 1998 года № 52,
Техническому осмотру подлежат наземные транспортные средства:
1) используемые в предпринимательской деятельности по перевозке:
– пассажиров (в том числе легковые автомашины (такси);
– грузов;
– опасных грузов;
2) специальные и специализированные транспортные средства (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, автокраны, автолесовозы, автосамосвалы, автоцементовозы, автоэвакуаторы, транспортные средства для перевозки длинномерных грузов, тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, самоходные специальные технологические машины (СТМ) и транспортные средства для перевозки денежной выручки и ценных грузов).
2. Периодичность прохождения технического осмотра транспортных средств:
1) по перевозке пассажиров, опасных и специальных грузов – два раза в год;
2) легковые (такси), оказывающие услуги по перевозке пассажиров, грузопассажирские, грузовые, тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, самоходные специальные технологические машины (СТМ), специальные и специализированные транспортные средства, с годом выпуска:
до 3 лет – не подлежат;
от 3 до 7 лет – раз в 2 года;
старше 7 лет – ежегодно.
Все другие наземные транспортные средства проходят технический осмотр в добровольном порядке.

__

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерциялык министрлигине караштуу «Тышкы соода чөйрөсүндөгү бирдиктүү терезе борбору» мамлекеттик ишканасы «Автотранспорт каражаттарын техникалык кароонун бирдиктүү автоматташтырылган маалыматтык системасы» жаңыланган сервисин (мындан ары – система) ишке киргизди.) http://to.trade.kg.
Системанын кызматын колдонуу менен, автотранспорт каражатынын мамлекеттик номерин киргизүү менен кызыкдар адамдар транспорт каражатынын техникалык кароодон өткөндүгү жана анын жарактуу мөөнөтү жөнүндө маалымат ала алышат.
Система транспорт каражаттарын техникалык кароодон өткөрүү боюнча маалыматтарды чогултууну, сактоону жана пайдаланууну камсыздайт. Система бүткүл республика боюнча бардык аккредиттелген диагностикалык борборлордо туташтырылган, алар техникалык кароодон өткөн унаалар боюнча тиешелүү маалыматтарды онлайн киргизүүнү камсыз кылат.
Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 20-апрелиндеги No 52 “Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө” Мыйзамына ылайык,
Жер үстүндөгү транспорт каражаттары техникалык кароодон өтүүгө тийиш:
1) ташуу үчүн ишкердикте пайдаланылуучу:
– жүргүнчүлөр (анын ичинде жеңил унаалар (такси);
– жүк;
– коркунучтуу жүктөр;
2) атайын жана адистештирилген транспорт каражаттары (тез жардам, өрт өчүрүүчү унаалар, автокрандар, жыгач ташуучу унаалар, самосвалдар, цемент ташуучу унаалар, эвакуаторлор, узун жүктөрдү ташуу үчүн унаалар, айыл чарба жана токой чарба тракторлору, өзү жүрүүчү атайын технологиялык машиналар (СТМ)) жана накталай квитанцияларды жана баалуу буюмдарды ташуу).
2. Транспорттук каражаттарды техникалык кароодон өткөрүүнүн жыштыгы:
1) жүргүнчүлөрдү, кооптуу жана атайын жүктөрдү ташуу үчүн – жылына эки жолу;
2) жүргүнчүлөрдү ташуу кызматын көрсөтүүчү жеңил унаалар (такси), жүк-жүргүнчү, жүк, айыл чарба жана токой чарба тракторлору, өзү жүрүүчү атайын технологиялык машиналар (СТМ), атайын жана адистештирилген транспорт каражаттары, чыгарылган жылы:
3 жылга чейин – предмет эмес;
3 жылдан 7 жылга чейин – 2 жылда бир жолу;
7 жаштан жогору – жыл сайын.
Калган бардык жердеги транспорт каражаттары ыктыярдуу түрдө техникалык кароодон өтүшөт.

__

The State Enterprise “Single Window Center in the Field of Foreign Trade” under the Ministry of Economy and Commerce of the Kyrgyz Republic launched an updated service “Unified Automated Information System for the Technical Inspection of Motor Vehicles” (hereinafter referred to as the system) http://to.trade.kg.
Using the service of the system, by entering the state number of the vehicle, interested persons will be able to obtain information about the presence of a technical inspection of the vehicle and its validity period.
The system ensures the collection, storage and use of information on the technical inspection of vehicles. The system is connected in all accredited diagnostic centers throughout the country, which provide online entry of relevant data on vehicles that have passed technical inspection.
In accordance with the Law of the Kyrgyz Republic “On Road Traffic in the Kyrgyz Republic” dated April 20, 1998, No. 52,
Ground vehicles are subject to technical inspection:
1) used in entrepreneurial activities for transportation:
– passengers (including cars (taxi);
– cargo;
– dangerous goods;
2) special and specialized vehicles (ambulances, fire trucks, truck cranes, timber trucks, dump trucks, cement trucks, tow trucks, vehicles for transporting long loads, agricultural and forestry tractors, self-propelled special technological vehicles (STM) and vehicles for transporting cash receipts and valuable goods).
2. Frequency of technical inspection of vehicles:
1) for the carriage of passengers, dangerous and special cargo – twice a year;
2) cars (taxi), providing passenger transportation services, cargo-passenger, cargo, agricultural and forestry tractors, self-propelled special technological machines (STM), special and specialized vehicles, with the year of manufacture:
up to 3 years – not subject;
from 3 to 7 years – once every 2 years;
older than 7 years – annually.
All other ground vehicles undergo technical inspection on a voluntary basis.