Kyrgyzstan introduced a temporary ban on the export of certain types of agricultural products from the country.

Kyrgyzstan introduced a temporary ban on the export of certain types of agricultural products from the country.

Кабмин ввел временный запрет на вывоз из Кыргызстана, за исключением реэкспорта, транзита и гумпомощи, следующей продукции:
✅ мяса крупного рогатого скота (свежего или охлажденного, замороженного),
✅ кормов (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма),
✅ ячменя,
✅ овса.

Также введен запрет сроком на 6 месяцев на экспорт за пределы ЕАЭС:
✅ пшеницы и меслин
✅ муки пшеничной
✅ растительного масла
✅ семян подсолнечника,
✅ сахара-песка,
✅ яиц домашних кур,
✅ яиц для инкубации.
__
Кыргызстанда айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн экспорттоого убактылуу тыюу салды.

Министрлер кабинети (реэкспорт, транзиттик жана гуманитардык жардамдан тышкары) Кыргызстандан төмөнкү товарларды экспорттого убактылуу тыюу салды:
✅ бодо малдын эти (жаңы, муздатылган, тоңдурулган),
✅ жем (чөп, саман, аралаш тоют, кебек жана дан тоюту),
✅ арпа,
✅ сулу.

Ошондой эле ЕАЭБден тышкары экспортко 6 айга тыюу салынды:
✅ буудай жана меслин
✅ буудай уну
✅ өсүмдүк майы
✅ күн карама уругу,
✅ кум шекер,
✅ тооктун жумурткасы,
✅ инкубациялоо үчүн жумуртка.

__

Kyrgyzstan introduced a temporary ban on the export of certain types of agricultural products from the country.
The Cabinet of Ministers introduced a temporary ban on the export from Kyrgyzstan, with the exception of re-export, transit and humanitarian aid, of the following products:
✅ cattle meat (fresh or chilled, frozen),
✅ feed (hay, straw, compound feed, bran and grain feed),
✅ barley,
✅ oats.

A 6-month ban was also introduced on exports outside the EAEU:
✅ wheat and meslin
✅ wheat flour
✅ vegetable oil
✅ sunflower seeds,
✅ granulated sugar,
✅ eggs of domestic chickens,
✅ eggs for incubation.